نمونه طرح های ساختمانی حياط

محوطه سازی و فضای سبز حیاط فقط کاشت،هرس و آبیاری نیست بلکه ایجاد یه فضای جادویی است برای فارغ شدن از روزمرگی که ما رو دعوت می کنه به نشستن و تماشای زیبایی گل ها و استنشاق بوی چمن مرطوب و تفکر.

حیاط
حیاط
حیاط
حیاط
حیاط