عنوان پروژه : شرکت تولید گیلان

تاریخ اتمام پروژه : 1395/03/24  

شرکت تولید گیلان -رشت‎

شرکت.jpg
پروژه.jpg
تولیدی گیلان.jpg

عنوان پروژه : سردخانه

تاریخ اتمام پروژه : 1394/08/10  

سردخانه و فرآوری مرغ وگوشت و ماهی - رشت‎

سوله سردخانه.jpg
سردخانه.jpg
سوله.jpg