عنوان پروژه : فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت

تاریخ اتمام پروژه : 1393/06/30  

تعمیر و بازسازی ترمینال یک فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت

ورودی ترمینال یک.jpg
فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت.jpg
بازسازی سقف ترمینال.jpg

عنوان پروژه : بانک مهر انزلی

تاریخ اتمام پروژه : 1390/01/01  

تعمیر و بازسازی بانک مهر انزلی

bank.jpg
IMG_2115.JPG
IMG_2116.JPG